คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายภานุพงศ์ อุดม
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0966804277
อีเมล์ : ovenza555yo@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายพร้อมทรัพย์ กุนะ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
อีเมล์ : phromsap@sawatee.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐภูมิ อินก้อ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0965427741
อีเมล์ : ืnattapom@sawatee.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปรียาวรรณ พาลสายตา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0895294053
อีเมล์ : priyawan22@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววณิฐา แก้วกระจ่าง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0874271095
อีเมล์ : wanitha1805@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยลลัดดา เหลาหา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0965160905
อีเมล์ : ohse94cream@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายป้องกัน นิยมคม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0887336733
อีเมล์ : pongkan032@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายบุรินทร ป้องจันทร์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0880570994
อีเมล์ : golfpawaiza005@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายนนทวัฒน์ ซ้ายสุข
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0953345121
อีเมล์ : firstpawaiclub2542@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมฤทัย ไมล์โพธิ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0960027261
อีเมล์ : somluethai.maipho@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตนา มธุรส
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0965712790
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญญารัตน์ คำอินทร์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0955623820
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกุลปริยา แก้วลา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 093423001
อีเมล์ : wiyada_kaewla@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปนัดดา จันทะจร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0934327099
อีเมล์ : panadaza005@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายนัธพงศ์ กุดภูเขียว
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0957379073
อีเมล์ : naza666yo@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวไพรินทร์ โพธิ์ตาดทอง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0964010695
อีเมล์ : rangotlig234 @gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิดารัตน์ นามบุตร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0627745604
อีเมล์ : thidarat.bem2542@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัจฉริยาภา บุญสะอาด
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0957386109
อีเมล์ : creamzo555yo@gmail.com