กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางศศิธร คำมณีจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางชุติมา ไชยคำ
ครู คศ.3

นางสาวรำพึง สอนสุภี
ครู คศ.3

นายชวนากร ไชยวงษ์
ครู คศ.3