กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางศศิธร คำมณีจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางชุติมา ไชยคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางสาวรำพึง สอนสุภี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นายชวนากร ไชยวงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0