กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวศริญญา กุลพินิจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายภูเบศวร์ พิทยาวัฒนชัย
ครู คศ.1

นายพรศักดิ์ ภูมิสวาสดิ์
ครูอัตราจ้าง