ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายหนู ชาญวิรัตน์
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2520
ชื่อ-นามสกุล : นายเส็ง นามไธสง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2520-2525
ชื่อ-นามสกุล : นายนพรัตน์ จารย์โพธิ์
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2525
ชื่อ-นามสกุล : นายสาโรจน์ ฉัพพรรณรังษี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่ , ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2526-2533 ,พ.ศ.2534-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวรรณ สุดสะอาด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2535-2540
ชื่อ-นามสกุล : นายสง่า บูรณรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2540-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพงษ์ เศรษฐภักดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2543-2544
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ สมวัชรจิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2544-2548
ชื่อ-นามสกุล : นายคำพันธ์ สีลาโคตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2548 -2557
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพล จันทร์แดง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2557- 31 กันยายน 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายโชคชัย ชุมแวงวาปี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน