กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางขนิษฐา จำปาเทศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางคณางค์ อยู่หนูพะเนาว์
ครู คศ.3

นายวรวิทย์ ยืนยง
ครู คศ.2

Rowena
ครูชาวต่างชาติ

นางสาวนันท์ภาอร พรตรีสัตย์
ครูอัตราจ้าง