กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางถนอมศรี เหลาหา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางขนิษฐา จำปาเทศ
ครู คศ.3

นางคณางค์ อยู่หนูพะเนาว์
ครู คศ.3

นางสาววรรณภา อริยา
ครู คศ.3

นายวรวิทย์ ยืนยง
ครู คศ.2

Rowena
ครูชาวต่างชาติ