กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุบัณฑิต ศิริวัฒนเมธานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายศักดิ์ดา เวียงนนท์
ครู คศ.3

นายไพจิตร์ ชัยนิคม
ครู คศ.3

นางพิศมัย หลักทอง
ครู คศ.3

นางงามพิศ ศรีเฉลา
ครู คศ.3

นางนิตติยา ใสหนองเป็ด
ครู คศ.2

นางสาวปาริชาติ อังกาบ
ครู คศ.1

นางกัญจน์ณัฏฐ์ เรือนบุตร
ครู คศ.1