กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางณฐพร เรือนบุตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายไพจิตร์ ชัยนิคม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางพิศมัย หลักทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นายศักดิ์ดา เวียงนนท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางงามพิศ ศรีเฉลา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางสาวนิตติยา นีระพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0