กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางณฐพร เรือนบุตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายไพจิตร์ ชัยนิคม
ครู คศ.3

นายสุบัณฑิต ศิริวัฒนเมธานนท์
ครู คศ.3

นางพิศมัย หลักทอง
ครู คศ.3

นายศักดิ์ดา เวียงนนท์
ครู คศ.3

นางงามพิศ ศรีเฉลา
ครู คศ.3

นางนิตติยา ใสหนองเป็ด
ครู คศ.3

นางสาวปาริชาติ อังกาบ
ครู คศ.1