กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางงามพิศ ศรีเฉลา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางพิศมัย หลักทอง
ครู คศ.3

นายศักดิ์ดา เวียงนนท์
ครู คศ.3