กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายศักดิ์ดา เวียงนนท์
ครู คศ.3

นางสุพรรณี ฆารพันธ์
ครู คศ.3

นายธวัชชัย แก้วสะอาด
ครูผู้ช่วย

นายภานุพงศ์ จันที
ครูผู้ช่วย