กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางงามพิศ ศรีเฉลา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพิศมัย หลักทอง
ครู คศ.3

นายศักดิ์ดา เวียงนนท์
ครู คศ.3

นางสาวนิตติยา นีระพันธ์
ครู คศ.3