กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกฤษณา นามจูม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น

นางอัณชิษฐา โตบัว
ครู คศ.3

นางสาวสุทธิดา ปักกะสังข์
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น

นางสาวจิณวิภา สีนามบุรี
พนักงานราชการ