ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวนงรักษ์ นารีจันทร์
แม่บ้าน

นางหนูกาย วังขุย
แม่บ้าน

นายชำนาญ คำกุนะ
นักการภารโรง

นายไพโรจน์ ทองย้อย