ลูกจ้างชั่วคราว

นางหนูกาย วังขุย
นักการภารโรง

นายชำนาญ คำกุนะ
นักการภารโรง

นายไพโรจน์ ทองย้อย
นักการภารโรง

นางมณีจันทร์ เอกสูงเนิน
แม่บ้าน