กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางมาลี เสาร์สิงห์
ครู คศ.3

นางกมลวรรธน์ ขุนน้อย
ครู คศ.3

นางจุไรรัตน์ วิลเลี่ยมส์
ครู คศ.3

นางพเยาว์ ไกรสินธุ์
ครู คศ.3