กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางพเยาว์ ยิ่งตระกูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวเบญจพร แสนพลเมือง
ครู คศ.2