กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกมลวรรธน์ ขุนน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางมาลี เสาร์สิงห์
ครู คศ.3

นางพเยาว์ ยิ่งตระกูล
ครู คศ.3