คณะผู้บริหาร

นายโชคชัย ชุมแวงวาปี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเฉลิมพล จันดา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายศักดิ์ดา เวียงนนท์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสุภาพร เซี่ยงใช่
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

นายชวนากร ไชยวงษ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน