ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

       โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ 6 บ้านสาวะถี ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น   ในเนื้อที่  35  ไร่  
2  งาน  78
.06  ตารางวา  บนถนนสายสาวะถี บ้านโนนกู่
          ปีการศึกษา 2520 คณะกรรมการสภาตำบลสาวะถี ได้ยื่นเรื่องขอจัดตั้งโรงเรียน  โดยขอใช้ชื่อว่า โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ ”  และได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนบ้านสาวะถี   (สาวะถีราษฎร์รังสฤษดิ์)
ในการใช้เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว
          ปีการศึกษา  2530  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็น  โรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน”โรงเรียนได้พัฒนาสถานที่เรียนควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้ปกครองและในชุมชน   เพื่อเป็นการบริการทางการศึกษาให้แก่ชุมชนมากที่สุด 
           ปีการศึกษา  2531 โรงเรียนได้รับรางวัล
 “นักเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน
          ปีการศึกษา  2536  กรมสามัญศึกษาให้โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ทำการเปิดโรงเรียนสาขาที่บ้านหนองกอย  ตำบลแดงใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โดยมี นายชัยวัฒน์  ขุนน้อย  ทำหน้าที่หัวหน้าสาขาโรงเรียน  ปัจจุบันได้นำนักเรียนกลับมาร่วมเรียนที่โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์  จนถึงปัจจุบัน
          ปีการศึกษา  2537  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยไม่ผูกพันงบประมาณ  และให้รับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียน
           ปีการศึกษา   2551  ได้ใช้แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาร่วมกับชุมชน  บ้าน  วัด โรงเรียน  “โรงเรียนบวร”  เพื่อหล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นคนดี  ชุมชมภาคภูมิใจ
           ปีการศึกษา   2552  ได้รับคัดเลือกจากสำนักทรัพย์สินส่วนพระองค์  ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงและได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ  ปีการศึกษา   2553  ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น  เขต  1ให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล
           ปีการศึกษา   2555  ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2                
          ปัจจุบันโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต25   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดทำการเรียนการสอนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ดังนี้
                             . 1                        จำนวน  ห้องเรียน
                             . 2                        จำนวน  3  ห้องเรียน
                             . 3                        จำนวน  5  ห้องเรียน
                             . 4                        จำนวน  3  ห้องเรียน
                             . 5                        จำนวน  3  ห้องเรียน
                             . 6                        จำนวน  3  ห้องเรียน

            รวมจำนวนห้องเรียนทั้งหมด  18 ห้องเรียน   จำนวนนักเรียน  473 คน  ข้าราชการครู 30 คน พนักงานราชการ 1 คน  ครูอัตราจ้าง 4  คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม 1 คน  ครูธุรการ 1 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 3  คนรวมจำนวนครูทั้งสิ้น 42 คน  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ คือ นายโชคชัย ชุมแวงวาปี  และ นายฟ้าสาง  คำทองเขียว  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์