ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

พระพุทธรูป  หมายถึง ความรอบรู้ ตื่นตัว ทันเหตุการณ์ ร่าเริงแจ่มใส

ช่อฟ้า หมายถึง การพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้อย่างอ่อนน้อมถ่อมตน

วงกลม หมายถึง กรอบจารีต ประเพณีของชุมชม


สีประจำโรงเรียน  น้ำเงิน  เหลือง  ชมพู

สีน้ำเงิน  หมายถึง  ความรัก  สามัคคี อย่างเหนียวแน่น
สีเหลือง หมายถึง ความสุขุมรอบคอบ มีเมตตา กรุณา อ่อนน้อมถ่อมตน
สีชมพู  หมายถึง ใฝ่สนใจศึกษาอบรมด้วยความพากเพียรพยายาม และอดทน