กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอภิชาติ บุญล้อม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุภาพร เซี่ยงใซ่
ครู คศ.3

นายนิพนธ์ สาชัย
ครู คศ.3

นางสาวนิตติยา นีระพันธ์
ครู คศ.3

นางสาวสุทธิดา เสียงอ่อน
ครูผู้ช่วย