กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอภิชาติ บุญล้อม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุภาพร เซี่ยงใช่
ครู คศ.3

นายนิพนธ์ สาชัย
ครู คศ.3

นางสาวนิตติยา นีระพันธ์
ครู คศ.3

นางสาวสุทธิดา เสียงอ่อน
ครูผู้ช่วย