กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอภิชาติ บุญล้อม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุภาพร เซี่ยงใซ่
ครู คศ.3

นายนิพนธ์ สาชัย
ครู คศ.3