พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ   ( Mission )

            1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
            2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ 
            3. พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับแนวคิดประเทศ  4.0
            4. พัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพ
            5. เสริมสร้างคุณลักษณะการมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


เป้าหมาย  ( Goal )
           1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานสากล
           2. ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน
           3. บุคลากรมีศักยภาพ
           4. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
           5. ครู บุคลากร นักเรียนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง