วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์         

 สาวะถีพิทยาสรรพ์  เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล จัดการศึกษาได้คุณภาพตามกรอบโรงเรียนมาตรฐานสากล  ครู  บุคลากร ผู้เรียน มีภูมิรู้ ภูมิธรรม มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำความภูมิใจสู่ชุมชน


ปรัชญาของโรงเรียน 

“  วิชาการ   ประสานคุณธรรม   นำสู่คุณภาพ  ”


 ต้นไม้ประจำโรงเรียน 

ต้นสะเดา

 

อักษรย่อของโรงเรียน 

“   ...  ”

 วัฒนธรรมโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ มีความรักในองค์กร มีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

            อัตลักษณ์ของผู้เรียน              รักท้องถิ่น ถวิลศึกษา พัฒนาศักยภาพตนเอง

                        เอกลักษณ์ของสถานศึกษา      กล้าหาญ กตัญญู  อยู่อย่างพอเพียง

            ค่านิยมของโรงเรียน                เอื้ออาทร  ยุติธรรม  สัมมาคารวะ