กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสุพรรณี ฆารพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
เบอร์โทร : 089-5705615

นายชัยวัฒน์ ขุนน้อย

นายยิ่งยง เหลาโพธิ์
ครู คศ.1

นายวัชร สีตา
ครูผู้ช่วย