กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายยิ่งยง เหลาโพธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวัชร สีตา
ครูผู้ช่วย