กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสุพรรณี ฆารพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัยวัฒน์ ขุนน้อย