ภาพกิจกรรม
มอบเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแก่ผู้ปกครองนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) จำนวน 2,000 บาท
       ในวันทึ่ 7  กันยายน  2564   โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์  นำโดย  นายโชคชัย  ชุมแวงวาปี  ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย    
       นายเฉลิมพล  จันดา   รองผู้อำนวยการโรงเรียน   คณะครูและบุคลากรได้ดำเนินการมอบเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือ
       บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    จำนวน  2,000  บาท
       ต่อนักเรียน 1  คน  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยครูประจำชั้นรับเอกสารการเซ็นรับเงินพร้อมนำเงินมอบให้ผู้ปกครอง
       นักเรียน   ตามจำนวนครบทุกระดับชั้น  ทั้งในการดำเนินงานโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
       ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ตามมาตรการของ สบค. จังหวัดขอนแก่นและสาธารณสุขจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด
        https://drive.google.com/file/d/1PliHHEoHE27EmX_x-lyl-KVxt-IQEtuR/view?usp=drivesdk  ลิงค์เพื่อเข้าดูVDOกิจกรรม
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2564,21:07   อ่าน 112 ครั้ง