ภาพกิจกรรม
Open House 2561
โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์กำหนดจัดกิจกรรม  Open  House  2561 ในวันที่ 9  กุมภาพันธ์  2561  ณ  หอประชุมโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์
โดยมีท่านประมวล  เจริญสุขมาเป็นประธานในพิธ๊เปิด  โดยมีวัตถุประสงค์  1.เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ 2. เพื่อจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพที่เป็นเลิศทางวิชาการ ด้านการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3. เพื่อเป็นลานแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และบุคคลผู้สนใจอย่างหลากหลายและกว้างขวาง
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2561,21:10   อ่าน 656 ครั้ง