ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สื่อประสม เรื่องความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิตติยา นีระพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2560,09:39  อ่าน 503 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อประสม เรื่องการนำเสนอข้อมูล
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิตติยา นีระพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2560,22:34  อ่าน 501 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศก์น้อย ก้าวไกลสู่อาเซียน
ชื่ออาจารย์ : นางมาลี เสาร์สิงห์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2559,09:23  อ่าน 459 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี ๒๕๕๖
ชื่ออาจารย์ : นางสุพรรณี ฆารพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2558,14:22  อ่าน 634 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรรณภา อริยา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2558,14:58  อ่าน 647 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลข้าราชการครูและบุคลากรดีเด่น (Person Awards) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครูผู้สอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรรณภา อริยา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2558,14:57  อ่าน 766 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ปีการศึกษา ๒๕๕๑
ชื่ออาจารย์ : นางสุพรรณี ฆารพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2558,11:54  อ่าน 688 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้ปฏิบัติการสอนดีเด่น (การงานอาชีพฯ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ (กาฬสินธุ์) ปี พ.ศ.๒๕๕๒
ชื่ออาจารย์ : นางสุพรรณี ฆารพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2558,11:53  อ่าน 658 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเป็นครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในสถานศึกษา ชนะการประกวดระดับเขตราชการ เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีพ.ศ.๒๕๔๗
ชื่ออาจารย์ : นางสุพรรณี ฆารพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2558,11:52  อ่าน 909 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ.๒๕๔๖
ชื่ออาจารย์ : นางสุพรรณี ฆารพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2558,11:51  อ่าน 612 ครั้ง
รายละเอียด..