หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

        ปัจจุบันโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ได้เปิดทำการเรียน
การสอนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ดังนี้
                             . 1              จำนวน  3  ห้องเรียน
                             . 2              จำนวน  3  ห้องเรียน
                             . 3              จำนวน  3  ห้องเรียน
                             . 4              จำนวน  3  ห้องเรียน
                             . 5              จำนวน  3  ห้องเรียน
                             . 6              จำนวน  3  ห้องเรียน    
        รวมจำนวนห้องเรียนทั้งหมด  18  ห้องเรียน   จำนวนนักเรียน  412  คน